Vico Office - Kalkulacije

Procena troškova bazirana na modelu se pokazala kao jedan od najvažnijih procesa koje je BIM automatizovao; sada možete da koristite 3D modele ili 2D crteže da brzo kvantifikujete projekte što vam ostavlja mogućnost da više vremena budete fokusirani na ostale aktivnosti neophodne za dobijanje projekta.

Progresivni pristup Vico Office-a za procenu troškova, obezbeđuje nezamenljivu fleksibilnost prilikom određivanja cene projekta. Bilo da želite da kreirate procenu odozgo prema dole, u konceptualnoj fazi, za ciljanu visinu troškova ili da napravite detaljnu procenu za konačnu ponudu, Vico Office je rešenje za vas.

Kombinacija tri modula će vam omogućiti da napravite predmer i predračun iz 2D planova, 3D modela ili u hibridnom režimu. Sa pripremljenim specifikacijama, možete nastaviti da dinamički povezujete dizajn direktno sa kalkulacijom. Na kraju, radni paketi mogu biti dodeljeni podizvođačima u skladu sa podelom projekta.

Cost planner

Prava, na modelu bazirana procena

Takeoff pad

2D, 3D i hibridni predmer

Work Package Manager

Podela projekta na radne pakete
 • Cost planner

  Prava, na modelu bazirana procena

  Cost Planner modul u Vico Office je prvi i najrobusniji alat na tržištu za pripremu procena zasnovanih na modelu. Korišćenjem ulaznih informacija iz dizajna koje dolaze iz Document Controller-a i količina kojima se upravlja kroz Takeoff Manager, funkcija planiranja troškova u Vico Office-u obezbeđuje zaista integrisanu procenu. Količine iz dizajna se mapiraju direktno na sklopove i komponente koje se mogu kreirati tokom rada ili koriste ranije definisani šabloni.

  Kada se kalkulacije kreiraju unutar Cost Planner-a, projekti su povezani sa kalkulacijama na način koji omogućava procenjivačima da brzo vide koji su elementi povezani sa kalkulacijom, a koji nisu. Kontrola verzija je ugrađena u sistem kako bi omogućio korisnicima da sačuvaju koliko god interacija žele, što omogućava potpunu kontrolu prilikom upoređivanja verzija. Možete veoma brzo da vidite šta se promenilo od jedne verzije do druge, ili pokrenite izveštaj da biste videli šta se promenilo u poslednjih deset verzija! Procene kreirane u inicijalnoj fazi sada se mogu preneti sve do konačne faze korišćenjem integrisanih funkcionalnosti Vico Office-a.

  U Cost Planner su uključeni svi tradicionalni alati i funkcionalnosti za kalkulisanje, uključujući: otpad, potrošnju, dodatak, maržu, varijacije, min/max vrednosti i još mnogo toga.

  Kako radi?

  Cost Planner predstavlja inovativnu 3D tabelu n-nivoa; jedinstvena grafička šema koja naglašava hijerarhijsku strukturu procene troškova. Svaka stavka u liniji može se dodatno poboljšati dodatnim komponentama, pružajući neprevaziđenu fleksibilnost i omogućavajući vam da postepeno razvijate plan troškova sa osnovnog apstraktnog nivoa do vrlo detaljne procene troškova. Svaka stavka u proceni troškova se pokriva po detaljnoj listi količina, ili se može napraviti da referencira druge vrednosti količina unutar tabele za procenu.

  Koncept Cost Planner-a i njegova jedinstvena struktura omogućavaju vam da napravite „živu“ procenu troškova, što je ključno za obezbeđivanje neophodnih informacija za donošenje odluka koje vam omogućavaju da ostanete unutar budžeta. Cost Planner prezentuje podatke na dobro poznat način, sličan Excel-u, istovremeno prezentujući BIM model u istom pogledu uz dinamičko povezivanje i vizuelizaciju količina koje su uključene u procenu. Klik na bilo koju stavku u okviru plana troškova ili bilo koju stavku u okviru Takeoff Manager-a će brzo pokazati relacije između količine i datog elementa troškova.

  Nivo detalja je ugrađen direktno u sistem pomoću dugmadi 'aktivirati/deaktivirati' koji su deo svih grupa troškova. Detaljne informacije mogu postojati unutar šablona koji se koristi, ali uvek je an onome ko radi procenu da izabere koliko duboko želi da ide. Dizajn visokog nivoa može biti uparen sa stavkama visokog nivoa, dok se detaljni projekti mogu brzo povezani sa detaljnim sklopovima koji se aktiviraju unutar jednog plana troškova.

  Upravljanje sklopovima i komponentama

  Cost Planner u okviru Vico Office koristi koncept "sklopovi i komponente" da brzo iskoristi istorijske i/ili prenete informacije prilikom pripreme plana troškova. Sklopovi i komponente mogu se referisati u odvojenom pogledu unutar sistema, jedan po jedan ili u velikim grupama. Pored toga, sklopovi i komponente mogu biti kreirani ili organizovani u Excel-u i uvezeni u sistem u bilo kom trenutku kada je to potrebno.

   

  Koncept istorijskih sklopova i komponenti dozvoljava procjenjivačima da brzo krenu sa poslom. Projekti se mogu pokrenuti koristeći standardno skladište podataka koje se isporučuje sa softverom, ili se mogu kreirati baze podataka specifične za kompaniju; u svakom slučaju, sve baze podataka su u potpunosti prilagođene potrebama kompanije". Pored podrške standardne baze podataka preduzeća za sve sklopove i komponente, sistem će omogućiti korisnicima pristup bilo kojem prethodno završenom projektu radi brzog manipulisanja bilo kojom stavkom koja možda nije deo standardne baze podataka.

  Sami sklopovi i komponente same formiraju ugneždenu strukturu odnosa koji povezuju povezane elemente (kaošto su rad, opremu i materijal) sa radnim grupama na nivou roditelja. Kao primer: Jedan sklop za "betonsku ploču" može sa sobom doneti sve povezane radove za postavljanje, oblikovanje, livenje, završnu obradu i uklanjanje - svaka komponenta aktivnosti može se hraniti jednim tipom količine ili, verovatnije, može, po potrebi, skladištiti nekoliko različitih količina građevinskog elementa.

  Vizuelne povratne informacije

  Cost Planner je dizajniran kao alat za vizuelno prenošenje troškova. Vizuelni prikaz troškova može poslužiti i procenjivaču i/ili investitorima i drugim krajnjim korisnicima koji možda nemaju puno poznavanje kako da vizuelizuju cenu.

  Dinamički pogledi unutar Vico Office napravljeni su tako da svaka troškovna stavka na koju se klikne, odmah zasvetli žuto unutar modela i unutar Takeoff Manager-a. Ovo omogućava neposrednu vizualizaciju tačno onih elemenata koji se kalkulišu unutar datog sklopa/komponente, kao i to koji elemenat novi date količine. Nasuprot tome, odabir datog Takeoff elementa ili elementa modela omogućiće procenjivaču da brzo vidi gde se ti elementi mogu uklopiti u njihov plan troškova.

  Izvođenje QA unutar kalkulacije je jednostavna sa Vico Office-ovim vizuelnim sistemom povezivanja. Masovni izbor u okviru Cost Plan-a odmah pokazuje koje su Takeoff stavke iz projekta povezane sa kalkulacijom. Svi predmeti koji nisu povezani sa procenom projekta su dostupni za brzu analizu kako bi saznali zašto. Kada je uparen sa Document Controller-om, može se izvršiti analiza promena kako bi se videlo šta je revidirano u okviru dizajn modela, a u okviru istog pogleda na procenu; korisnički interfejs sa jednim ekranom može da obezbedi sve informacije koje procenjivač treba da zna o tome kako je dizajn revidiran i kakav uticaj može imati na trošak projekta.

  Editor formula

  Cost Planner u Vico Office se oslanja na koncept formula da bi se utvrdila veza između količina u projektu i troškova. Editor formula dostupan je unutar Cost Planner-ove ćelije; "izvorna količina" i pruža direktan pristup elementima predmera i predračuna; ovi elementi se mogu mapirati na troškovne komponente na osnovu tipa elementa, količina i lokacije - izaberite samo element, količine i lokacije koje želite da bubu osnova za procenu!

  U okviru editora formula, procenjivači će takođe pronaći moćnu numeričku funkcionalnost koja je slična tradicionalnim Excel kontrolama za manipulaciju količina zasnovanih na modelu. Komande kao što su: sum, average, min/max, if, and, true, itd., mogu biti primenjene na količine zasnovane na modelu, kako bi se obezbedio isti nivo fleksibilnosti koji postoji u tradicionalnim tabelama za kalkulisanje.

  Korisnici koji dobro upoznaju sistem mogu čak i preskočiti editor formula i koristiti „drag-and-drop“ funkcionalnost koja imitira kontrole unutar formula editora.

  Sortiranje, filtriranje i označavanje

  Kao i kod većine velikih setova podataka, kalkulacije u građevinarstvu često zahtevaju napredne kontrole kako bi se obezbedile prave informacije; Cost Planner u okviru Vico Office uključuje sve kontrole neophodne za lako manipulisanje i najvećim setovima podataka!

   

  Sortiranje i grupisanje se lako mogu raditi koristeći kontrole u ​​zaglavlju procene koje su slične sa radnim procesima u standardnim softverima za radne tabele. Ugrađeni mehanizam za filtriranje odmah prikazuje korisnicima listu vrednosti/opisa koji su uključeni unutar određene kolone i jednim klikom može odgovarajuće filtrirati procenu. Ista kontrola filtera može se koristiti za kreiranje prilagođenih upita, što je odlično za pronalaženje pojedinačne informacije čak i u najvećim setovima podataka za procenu.

  Označavanje se takođe koristi u okviru Cost Planner-a. Oznake se mogu kreirati na bilo kom nivou plana troškova i koriste se za unos bilo koje vrste željenih korisničkih meta podataka u stavku troškova. Vrednosti oznake mogu se koristiti unutar korisničkog interfejsa za sortiranje/grupu prema gore pomenutim funkcijama ili se mogu koristiti zajedno sa izveštajima za kreiranje bilo kog nivoa prilagođenih izlaza. Imate plan jedinstvenog troška koji želite da štampate u CSI kodovima? Nema problema, koristite oznake za štampanje kako god želite.

 • Takeoff pad

  2D, 3D i hibridni predmer

  Iako su 3D modeli sve popularniji u građevinarstvu, većina projekata se i dalje ugovara putem 2D PDF dokumenata. Vico Office Takeoff Pad dozvoljava korisniku najbolje od oba sveta, prihvatajući predmer iz tradicionalnih 2D crteža, kao i 3D modela.

  Takeoff Pad pruža vrhunsku fleksibilnost u BIM-u, jer omogućava procenjivačima i planerima da 3D informacije poboljšaju dodatnim količinama koje dolaze iz standardnih dokumenata; premer se može uraditi u čisto 2D okruženju, kao i čisto 3D okruženju, a takođe i u hibridnom pogledu. Izvođenje u hibridnom prikazu omogućava korisnicima da generišu informacije koje inače ne bi postojale u 3D modelu, dok ipak koriste količinske kvantifikacije koje model pruža.

  Napredni predmer

  Takeoff Pad je ekstenzija Takeoff Manager-a i pruža detaljniji način za pregled i upravljanje pojedinačnim komponentama. Sav rad koji se radi u Takeoff Pad-u automatski će biti prebačen u Takeoff Manager, koji pomaže u automatizaciji kvantifikacije procena i rasporeda.

  Takeoff Pad je kreiran kako bi korisnicima omogućio maksimalnu fleksibilnost pri kontroli količina, uz istovremeno omogućavanje Takeoff Manager-u da ostane kao pojednostavljeni korisnički interfejs posebno za povezivanja količina sa planom troškova. Intuitivan i pojednostavljen proces rada pokreće efikasnost i preciznost u kreiranju procena i rasporeda. 

  Informacije koje su kreirane ili obrađene u Takeoff Pad-u hrane Feed Manager bez ikakvih dodatnih aktivnosti koje bi se zahtevale od korisnika. Ovo omogućava korisnicima da kreiraju detaljne preseke 3D elemenata ili da kreiraju sopstvene količine pomoću prilagođenih šablona.

  Korisnici mogu upravljati prikazom i vidljivošću svakog elementa u okviru Takeoff Pad-a, što omogućava maksimalnu fleksibilnost u ovim slučajevima upotrebe:

  • Takeoff Item (TOI) - Grupa sličnih konstruktivnih elemenata koji dolaze sa BIM platformi, i koriste se za kvantifikaciju.
  • Takeoff Quantity (TOK) - Brojčane vrednosti povezane sa svakim elementom i korišćene u svrhu planiranja troškova i procene.
  • TOI Component (TOC) - Pojava nivoa TOI-a. Kolektivni zbir svih sastavljenih komponenti definiše vrednosti TOI na nivou projekta.

  Takeoff Pads (TOP) - rad na ekranu, kao i kolekcije komponenti za takeoff koje se mogu detaljno obraditi prema potrebama korisnika.

  Moćna funkcionalnost

  Funkcija za predmer i predračun dostupna je u tri različita načina korišćenja 5D radnog procesa:

  • 2D Takeoff - količine mogu biti izvedene iz 2D crteža u PDF formatu koji se dodaju projektu preko Document Controller-a i kvantifikuju se putem Takeoff Pad-a.
  • 3D Takeoff - količine se mogu izvaditi iz 3D modela koji dolaze iz Model Register-a.
  • Hybrid Takeoff – Document Controller dozvoljava hibridno okruženje, pri čemu 2D PDF crteži mogu biti skalirani i mapirani na 3D modele. - Količine mogu biti izvučene iz ovog hibridnog okruženja što omogućava maksimalnu fleksibilnost.

  Izračunavanje količina za različite tipove 
  predmera i predračuna

  Linearno: Udaljenost između dve ili više tačaka unutar projekta pomoću snap tačaka ili diskretnih delova geometrije (izbor linije)

  Oblast: Proračuni zasnovani na regijama koji dolaze od korisnički definisanih oblika unutar projektnog prostora; oblasti se mogu izvoditi od snap tačaka ili pomoću diskretnih dijelova geometrije (izbor linije)

  • Odbitak: Pruža mogućnost uklanjanja razmaka iz takeoff područja.
  • Get Perimeter: Omogućava mogućnost izvlačenja linearne vrednosti iz perimetra prethodno izvučenog takeoff područja.
  • Broj: Kvantifikacija na osnovu jedinice koja koristi simbole dokumenta ili diskretne elemente
 • Work Package Manager

  Podela projekta na radne pakete

  Priprema procene cene projekta je samo polovina bitke kada pokušavate da dobijete posao; nakon što je tender otkupljen, došlo je vreme da se ukupna procena razbije u pakete za izvršenje. Work Package Manager je potpuno integrisan sa Cost Planner-om kako bi omogućio korisniku da alocira svoje budžetske stavke direktno u pakete za otkup.

  Kreiranje i upravljanje radnim paketima je mnogo više od vežbe za grupisanje! Pravilno upravljanje radnim paketom je intenzivna vežba koja osigurava da se projekat realizuje u skladu sa planovima procenjivača. Paketi se kreiraju u skladu sa željenim podelom partnera, uz povezivanje budžetiranih količina i troškova.

  Sa alociranim paketima, Work Package Manager omogućava fleksibilnost izvoza radne tabele sa procenom, koja se može deliti sa svim zainteresovanim podizvođačima. To pomaže u automatizaciji procesa poređenja brojeva koji se vraćaju. Vrednosti koje se vraćaju iz različitih paketa mogu se onda koristiti na različite načine kako bi se pomoglo u planiranju i upravljanju alternativnim vrednostima koje moraju biti obračunate tokom (ponekad) brzog procesa nadmetanja.

  Na kraju, ali ne i najmanje važno, Work Package Manager vam daje mogućnost kodiranja bojama u okviru 3D modela prema planu otkupa, tako da drugi zainteresovani u projektu mogu lako, na licu mesta, vizualizovati ko šta radi.

  Alociranje paketa

  Ključ uspešnog projekta izgradnje je često dvostruki: prvo morate napraviti plan, a onda morate raditi po planu! Work Package Manageer je modul koji se koristi za izradu plana procene koji je kreiran tokom predkonstrukcije.

  Korisnici imaju mogućnost kreiranja neograničenog broja radnih paketa za određeni projekat; radni paketi obično se organizuju prema podeli na podizvođače koji će obavljati posao. Jednom kada su stvoreni radni paketi, troškovne stavke mogu se mapirati direktno u paket putem „drag-and-drop“ operacija. To će dovesti do povlačenja količina, troškova i rada, koji se povezuju sa svakim od radnih paketa, na zbirni nivo.

  Procenjivači i timovi za nabavke tada mogu koristiti ove informacije da sumiraju troškove bilo kog pojedinačnog radnog paketa, kao i na nivou zbirnog paketa. Ovo obezbeđuje da planirani troškovi ostanu u okviru budžeta i osigurava finansijski uspeh projekta.

  Upravljanje ponudama

  Kada su kreirani radni paketi, to predstavlja preduslov za dalji rad u procesu upravljanja ponudama; svaki paket se može detaljno pregledati kroz proces upravljanja ponudama kako bi se pomoglo u poređenju cena od podizvođača i dobavljača.

  Sa Vico Office-om, oslanjajući se na kvantifikaciju, da bi obavestio sve svoje "tokove rada", BId Manageer uključuje izvoz u Excel koji prikazuje sve količine koje su povezane sa radnim paketom. Količine potiču iz stavki linije troškova, koje vodi Takeoff Manager. Izlazna specifikacija za ponudu se može poslati ponuđačima kao sredstvo da im pomogne da kvantifikuju i vrednuju svoj deo ukupnog posla.

  Povratne ponude mogu se zatim proveriti na eventualna neslaganja, što identifikuje eventualno ne pokrivene delove zahteva.

  Ponude se mogu učitati u sistem kako bi pratili cene koje se vraćaju od svakog učesnika. Cene se mogu unositi na nekoliko nivoa prema postojećoj podeli. Ukupne cene, detaljne odrednice linijskih stavki i mešovite cene mogu se primeniti na jedan radni paket. Izvedene vrednosti, pretpostavke i zamenski programi mogu se primeniti na svim nivoima kako bi se obezbedila uporedivost ponuda koje se vraćaju.

  Jednom spreman, Bid Package može biti dodeljen izvođaču i zaključan u sistemu. Time se obezbeđuje da se troškovi otkupa usklađuju sa planiranim troškovima i smanjuju finansijska odstupanja.

  Marža i prilogođavanja

  Svako je u poslu da bi zaradio nešto novca; Work Package Manager pomaže pri praćenju ovoga uključivanjem podrške za kalkulaciju cene na nivou paketa za ponude. Ovo je dodatak na određivanje cena koje se može izvršiti na nivou plana troškova. Razdvajanje ove dve funkcije omogućava korisnicima da kontrolišu svoje margine na makro i mikro nivou.

  Korišćenjem marži i prilagođavanja olakšava se jednostavno distribuiranje projektnih troškova u više paketa. Treba li kran na licu mesta? Ili uklanjanje smeća za sve? Dodajte ih kao fiksni trošak koja se distribuira preko više paketa i lako vidite na čemu će se bazirati svaka od raspodela troškova.

  Sistem podržava negativna podešavanja. Možda je prošlo već neko vreme od kada su pripremljene početne procene i došlo je do smanjenja cene materijala - Work Package Manager može primeniti ovo smanjenje za više troškovnih stavki s jednom funkcijom.

  Ova funkcionalnost pruža preciznu kontrolu nad marginama, što je ključno za finansijski uspeh na datom projektu.

  Vizualizacija radnih paketa

  Lepota korišćenja Vico Office-a za potrebe BIM-a je što vam omogućava da na različite načine vizualizujete svoj projekat. Sa Work Package Manager-om možete zapravo da bojite svoj 3D model prema otkupnim paketima, tako da drugi mogu lako da vide gde je trošak alociran.

  Označavanje bojama se može primeniti u skladu sa jednostavnim raspoređivanjem: "Pokaži betonski paket u sivoj, a čelični u crvenoj boji" ili se može primeniti na status otkupa: "Prikaži dodeljene pakete u zelenj i ne dodeljene pakete u crvenj boji" - u svakom slučaju, drugi zainteresovani učesnici na projektu mogu brzo videti finansijski status otkupljenih paketa jednostavnim gledanjem 3D modela.

  Radni paketi se takođe mogu vizualizovati pomoću ugrađenih grafikona - ovaj dodatni prikaz omogućava vam da lako vidite koliko je učešće svakog pojedinačnog paketa u celom projektu. Sa raspoloživim vrstama grafikona, sigurno ćete pronaći prikaz koji odgovara bilo kojoj zainteresovanoj strani kada koristite Work Package Manager.

© PMO 1998-2018, Beograd, Tome Maksimovića 5 / Lok. 2, Tel/Fax: +381.11.2403.157 Mob: +381.63.266.151 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Developed by PMO